หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

บริการจดทะเบียนบริษัท

               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด ให้บริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล รับจดทะเบียนเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน รับจดเลิกกิจการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง


              

               การดำเนินการประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยมีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการเพียงลำพัง หรืออาจจะดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะหรือประเภทของธุรกิจการค้า เงินทุน สถานที่ประกอบการค้า จำนวนคนงาน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผลประโยชน์และกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ

ประเภทขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย

               1.มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล (มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย)

                    1.1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน

                    1.2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด

                    1.3.บริษัทจำกัด

                    1.4.บริษัทมหาชนจำกัด

                    1.5.องค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

               2.ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล (อาจต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย)

                    2.1.กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว

                    2.2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ


การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

               ข้อ 1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
                    1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)

                    1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

                    1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

                    1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

                    1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
               โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตาม ข้อ 2.
               ข้อ 2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                    2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                         (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

                         (2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

                         (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

                         (4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาท

ขึ้นไป

                         (5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม

                         (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

                         (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

                         (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                         (9) บริการอินเทอร์เน็ต

                         (10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

                         (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                         (12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

                         (13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

                         (14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

                         (15) การให้บริการตู้เพลง

                         (16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  

                    2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

                         (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

                         (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

                         (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต

                         (4) บริการอินเทอร์เน็ต

                         (5) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

                         (6) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                         (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

                         (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

                         (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

                         (10) การให้บริการตู้เพลง

                         (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

               กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

                ข้อ 3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

                    3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย

                    3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

                    3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

                    3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

                    3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

                    3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

ขั้นตอนการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

               1. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะทำการพูดคุยกับท่านหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อสอบถามรายละเอียดเรื่องการประกอบธุรกิจของท่านหรือผู้ว่าจ้าง และสอบถามถึงความต้องการของท่านหรือผู้ว่าจ้าง        

               2. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะเสนอรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจที่เหมาะสมแก่ท่านหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               3. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะเรียกเก็บค่าบริการจากท่านหรือผู้ว่าจ้าง พร้อมค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บ (ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคลที่ท่านหรือผู้ว่าจ้างเลือก) เมื่อท่านหรือลุกค้าชำระค่าบริการแล้ว ทาง บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่านหรือผู้ว่าจ้าง

               4. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะดำเนินการแจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคลจากท่านหรือผู้ว่าจ้าง (เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคลที่ท่านหรือผู้ว่าจ้างเลือก)

               5. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล และส่งให้ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องลงชื่อ

               6. ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ดำเนินการจัดส่งเอกสารนำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดที่ได้รับมาจากหน่วยงานราชการให้กับท่านหรือผู้ว่าจ้าง
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล

               1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้งนิติบุคคลทุกคน (จัดตั้งบริษัท อย่างน้อย 3 คน, จัดตั้งห้างหุ้นส่วน อย่างน้อย 2 คน)

               2.สำเนา ทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ (ที่ตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) และแผนที่สถานประกอบการ (เจ้าบ้านต้องลงชื่อ
ยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบการด้วย)

               3.วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติบุคคล (ต้องการประกอบธุรกิจอะไร )

               4.กำหนดรูปแบบตรายางของนิติบุคคล

               5.รายชื่อกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ (กำหนดอำนาจอนุมัติ เช่น ลงชื่อคนเดียว หรือลงชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท)

               6.จำนวนเงินลงทุน (แต่ละคนลงทุนคนละเท่าใด จำนวนเงินลงทุน ราคาหุ้น และจำนวนหุ้น)

               7.แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล (ถ้ายังไม่มีให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ) 


อัตราค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคล

               1. จดทะเบียนบริษัทจำกัด
               รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ค่าบริการ 5,000  บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยรวมบริการดังนี้
                    - จดจัดตั้งบริษัท
                    - จดบริคณห์สนธิ
                    - จดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
                    - จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
                    - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เข้าระบบประกันสังคม   

               2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
               รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการ 4,000  บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยรวมบริการดังนี้

                    - จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
                    - จดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
                    - จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
                    - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เข้าระบบประกันสังคม 

               3. จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างร้าน
               รับจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล ห้างร้าน ค่าบริการ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

               4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

               รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  เช่น จด แจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท, จดเพิ่มสาขา, จดเปลี่ยนตราสำคัญ, จดเปลี่ยนชื่อ,
จดกรรมการ เข้า-ออก, จดเพิ่มทุนจดทะเบียน, จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เป็นต้น คิดค่าบริการรายการละ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่
รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

               5. จดขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
               รับจดขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ค่าบริการ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

               6. รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

               รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง ค่าบริการ 1,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

               7. จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
               รับจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี ค่าบริการ 5,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 

               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด
เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 081-9151522, 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่ (คลิกที่นี่)

  

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view