หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ

 

                1.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการนักสืบเอกชน

                    ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
               - ผู้ว่าจ้าง หรือ ลูกค้า ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน หากท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบว่าท่านเป็นใคร (ท่านอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของท่านเองที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว) ท่านสามารถที่จะว่าจ้างให้นักสืบเอกชน ของ บริษัทสกาย อินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทำงานสืบสวนหาข้อมูลให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัว ให้กับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบ โดยท่านจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อน (โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนล ลีกัล จำกัด หรือ ให้บุคคลอื่นที่ท่านไว้วางใจนำเงินมาชำระค่าบริการ ณ ที่ทำการของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด) หลังจากนั้น ทางนักสืบเอกชน บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จึงจะเริ่มลงมือทำงานให้กับท่าน ซึ่งเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนของนักสืบเอกชนให้กับท่าน (ตามวิธีที่ท่านต้องการ เช่น การส่งทาง email , ส่งทางไปรษณีย์ หรือตามสถานที่นัดหมาย เป็นต้น)
               - ผู้ว่าจ้าง หรือ ลูกค้า ที่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ คือท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทราบว่าท่านคือใคร อยู่ที่ไหน ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะสามารถติดต่อท่านได้อย่างไร ( การรักษาความลับของลูกค้าเป็นนโยบายที่สำคัญของทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด อยู่แล้ว ท่านไม่ต้องกังวลว่าความลับ หรือข้อมูลของท่านจะรั่วไหล ) ซึ่งในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าบริการได้ว่าจะชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวน หรือชำระค่าบริการบางส่วน ก่อนเริ่มงาน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ด้วย) (อ่านรายละเอียด)

               2.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ สืบทรัพย์บังคับคดี  ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               3.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               4.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               5.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ บอร์ดี้การ์ด ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               6.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ บริการด้านกฎหมาย

                    6.1 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับว่าความ ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

                    6.2 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการว่าจ้าง

(อ่านรายละเอียด)

                    6.3 การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการ
ว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               7.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ สืบชู้สาว ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               8.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ การขอวีซ่าของประเทศไทย ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               9.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ การขอวีซ่าต่างประเทศ ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               10.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ การจัดการธุรกิจ ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

               11.การว่าจ้างและอัตราค่าบริการ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรายละเอียดและวีธีการว่าจ้าง (อ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนการให้บริการ

               1.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ทำการพูดคุยตกลงในเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขของงานเรื่องที่ลูกค้าต้องการว่าจ้างให้บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทำงานให้

               2.ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ทำการชำระเงินค่าจ้าง (ตามตกลงแล้วแต่กรณี) ให้กับบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง

               3.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ผู้รับจ้าง ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

               4.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดทำสัญญาว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ผู้ว่าจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องลงนาม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการว่าจ้าง

               5.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะมีรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กับทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ทราบเป็นระยะ เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานนั้นฯ ( ถ้าในงานนั้นๆ มีข้อขัดข้องที่ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ทาง บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างทราบในทันที)
 

ช่องทางการชำระเงินค่าจ้าง

               1.ลูกค้า หรือผู้ว่าจ้าง สามารถเดินทางมาชำระเงินค่าจ้างได้เอง ณ ที่ทำการของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด โดยทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะออกใบเสร็จรับเงินของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ไว้ให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง เก็บไว้เป็นหลักฐาน

               2.หากลูกค้า หรือผู้ว่าจ้างไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเงิน ที่ทำการของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด มีการให้พนักงานของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เดินทางไปรับเงินจากทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเอง พร้อมออก ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ให้กับลูกค่้าหรือผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีนี้ให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างขอดูบัตรประจำตัวของพนักงานด้วย หากไม่แน่ใจกรุณาติดต่อที่บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด โดยตรงก่อนที่จะส่งมอบเงินให้กับพนักงาน

               3.ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างสามารถทำการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด

                    - บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ชื่อบัญชี บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด

เลขที่บัญชี 056-050505-9   

                    - บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เอ็มควอเทียร์ ชื่อบัญชี บริษัทสกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัลจำกัด

เลขที่บัญชี 412-037621-2
          

               ** เนื่องจากในแต่ละกรณีมีรายละเอียดของงานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ค่าบริการของแต่ละกรณีอาจไม่เท่ากัน **

               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 081-9151522, 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่ (คลิกที่นี่)


  

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view