หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ติดตามหนี้ ภาคธุรกิจ

Business Debt Collection

               รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน โดย บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้แบบครบวงจร ( บริษัท จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ ถูกต้องตามกฎหมาย ) มีการให้บริการด้าน เร่งรัดหนี้สิน รับทวงหนี้ ตามหนี้ค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้ เจรจาต่อรองยอดหนี้ รับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ สืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เป็นคดีแพ่งโดยตรง เช่น การติดตามหนี้เงินกู้ การติดตามหนี้ค้างชำระค่าสินค้า การติดตามผู้ค้ำประกันเงินกู้ ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย หนี้นอกระบบ และหนี้สินประเภทที่ไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย ตลอดจนมูลหนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน ( รวมถึงกรณีที่เป็นหนี้ที่ขาดอายุ ความ เช่น เช็คขาดอายุความ ) หนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีจราจร (รถชน) คดียักยอก ฉ้อโกง ความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ และความผิดอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ต้องหาได้ รวมถึงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วย ตลอดจนการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาล สืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ เร่งรัดติดตามหนี้สิน


สภาพปัญหาหนี้ค้างชำระในภาคธุรกิจ


               จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเกิดปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชลอตัว ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงมายังภาคธุรกิจ เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ยอดหนี้คงค้าง เช่น หนี้ค่าสินค้า , บริการ หรือหนี้สินอื่นๆ ขององค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้ง บริษัท หรือร้านค้าต่าง เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่ จะมอบหมายให้ พนักงานบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงิน หรือพนักงานขาย เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามหนี้สินนี้ ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีงานประจำของบริษัท ห้าง ร้าน ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะมารับผิดชอบการตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัท ประกอบกับการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามหนี้มากพอ ทำให้หนี้สินบางเรื่องที่ควรได้รับการชำระคืน กลับไม่ได้รับการชำระคืนจากลูกหนี้ หรือได้รับการชำระคืนไม่มากเท่าที่ควร
              ซึ่งปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด สามารถช่วยท่านในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านด้วย โดยเรามีการให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สินแบบครบวงจร


ทำไมท่านต้องใช้บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ Business Debt Collection ของ

บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด


               1. เราเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

               2. เรามีประสบการณ์ในการติดตามเร่งรัดหนี้สินประเภทต่างๆ ทั้งหนี้การค้า หนี้ส่วนตัว หนี้กู้ยืม หรือหนี้ประเภทอื่นๆ มานานหลายปี
               3. เรามีพื้นฐานมาจากบริษัทนักสืบเอกชน ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงิน, ข้อมูลด้านการค้า คู่ค้า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย หรือข้อมูลอื่นของลูกหนี้ที่จำเป็นในการทวงถามหนี้
               4. เราเน้นการลงปฏิบัติการภาคสนาม นั่นคือการเดินทางไปยังสถานประกอบการของลูกหนี้ ไปพบเพื่อเจรจากับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจชำระหนี้โดยตรง เป็นสำคัญ
                5. เราดำเนินการทวงถามหนี้โดยยึดหลักการรักษาภาพลักษณ์ของเจ้าหนี้ และสัมพันธภาพระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นสำคัญ (เมื่อมีการชำระหนี้แล้ว สามารถทำการค้าขายกันต่อไปได้)
                6. มีการรายงานผลความคืบหน้าการตามหนี้ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
                7. เรายึดถือนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ
                8. มีการกำหนดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการทวงหนี้ที่แน่นอน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
                9. เราจะเรียกเก็บเงินค่าคอมมิชชั่นในการตามหนี้จากลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วเท่านั้น   


ค่าใช้จ่ายในการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ ของ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด


          1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก รายปี จำนวน 10,000 บาท/ปี      
                ซึ่งเงินค่าสมาชิก จำนวน 10,000 บาท นี้ เราใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการเร่งรัดหนี้สิน เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าส่งจดหมายทวงถามหนี้, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบลูกหนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนการสืบหาข้อมูลต่างๆ ของลูกหนี้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเร่งรัดหนี้สิน


                สิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินค่าสมาชิก บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ
               - ภายใน 1 ปี ท่านสามารถส่งลูกหนี้ให้ตามได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการติดตามหนี้เพิ่มเติมจากท่านอีกแต่อย่างใด ( นอกจากกรณีที่ทีมปฏิบัติการทวงหนี้ต้องเดินทางไปพบลูกหนี้ที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากท่านก่อนเดินทางทุกครั้ง )
               - ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะทำการติดตามหนี้ให้กับท่านจนถึงที่สุด แม้ว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
               - มีการรายงานความคืบหน้าของงานให้ท่านทราบเป็นระยะ
               - ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะมีการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของลูกหนี้ให้ท่าน ทราบภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ท่านได้ส่งมอบงานให้กับเรา คือ
                กรณีที่อยู่ในระหว่างการเจรจาผ่อนชำระหนี้ จะมีการติดตามให้มีการผ่อนชำระจนเสร็จสิ้น
                กรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ ซึ่งเราจะทำการประเมินให้ว่า เมื่อฟ้องร้องแล้วจะได้รับผลตอบแทนคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยประเมินจากผลประกอบการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ( กรณีฟ้องร้อง ท่านจะให้ทางเราดำเนินการให้ หรือให้ทนายความของท่านเองเป็นผู้ทำการฟ้องร้องก็ได้ )
               - เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับท่านในทุกกรณี

          2. ค่าจ้าง (Commission) บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ
                 ซึ่งเราจะเรียกเก็บจากท่าน หลังจากที่ท่านได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในแต่ละงวดแล้ว

ตารางค่าจ้าง (Commission) บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ

ตารางค่าจ้าง (Commission) คิดแบบขั้นบันได

ยอดหนี้ที่สามารถติดตามได้ (บาท )

อายุหนี้ (หลังวันครบกำหนดชำระเงิน)
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
ค่าจ้าง (เปอร์เซ็นต์) ค่าจ้าง (เปอร์เซ็นต์)
1 - 30,000 A I
30,001 - 100,000 B J
100,001 - 500,000 C K
500,001 - 1,000,000 D L
1,000,001 - 5,000,000 E M
5,000,001 - 10,000,000 F N
10,000,001 - 20,000,000 G O
ตั้งแต่ 20,000,001 ขึ้นไป H P

 

                  ** ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้น กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบลูกหนี้ในต่างจังหวัด นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล **


ตัวอย่างการคิดค่าจ้าง (Commission) บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ


                บริษัท AA เป็นหนี้ บริษัท BB อยู่จำนวน 1,000,000 บาท  อายุหนี้ ไม่เกิน 1 ปี โดยบริษัท AA ทำการผ่อนชำระให้บริษัท BB เดือนละ 100,000 บาท จำนวน 10 งวด

               งวดที่ 1 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 30,000 บาทแรก คิดค่าจ้าง (Commission) A% เป็นเงิน 30,000*A% = 300A บาท, ส่วน 70,000 บาท ถัดไป คิดค่าจ้าง (Commission) B% เป็นเงิน 70,000*B% = 700B บาท รวม คิดค่าจ้าง (Commission) 300A+700B บาท

               งวดที่ 2 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 100,001 - 500,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) C% เป็นเงิน 100,000*C% = 1,000C บาท

               งวดที่ 3 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 100,001 - 500,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) C% เป็นเงิน 100,000*C% = 1,000C บาท

               งวดที่ 4 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 100,001 - 500,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) C% เป็นเงิน 100,000*C% = 1,000C บาท

               งวดที่ 5 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 100,001 - 500,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) C% เป็นเงิน 100,000*C% = 1,000C บาท

               งวดที่ 6 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 500,001 - 1,000,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) D% เป็นเงิน 100,000*D% = 1,000D บาท

               งวดที่ 7 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 500,001 - 1,000,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) D% เป็นเงิน 100,000*D% = 1,000D บาท

               งวดที่ 8 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 500,001 - 1,000,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) D% เป็นเงิน 100,000*D% = 1,000D บาท

               งวดที่ 9 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 500,001 - 1,000,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) D% เป็นเงิน 100,000*D% = 1,000D บาท

               งวดที่ 10 เงินที่ลูกค้า (บริษัท BB) ได้รับ 100,000 บาท คิดค่าจ้าง (Commission) ดังนี้
เงิน 100,000 บาท ( 500,001 - 1,000,000 ) คิดค่าจ้าง (Commission) D% เป็นเงิน 100,000*D% = 1,000D บาท
          
              3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ
               กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบลูกหนี้ในต่างจังหวัด นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี) โดยถือตามรหัสโทรศัพท์บ้าน (02) เป็นสำคัญ


 ตารางค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ
ระยะทาง (กิโลเมตร) ค่าใช้จ่าย (บาท)
1-100 1,500
101-150 2,000
151-300 2,500
301-500 3,000
501 ขึ้นไป 3,500

 

               โดยค่าใช้จ่ายการเดินทางนี้ เป็นการคิดจากระยะทางจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ใช่การคิดระยะทางแบบ ไป-กลับ แต่อย่างใด เช่น เราต้องเดินทางไปพบลูกหนี้ที่ จังหวัดขอนแก่น เราจะคิดจาก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 460 กิโลเมตร ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือ 3,000 บาท

               ระยะทางอ้างอิงตามแผนที่ประเทศไทยดังนี้
          ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ภาคตะวันออก เริ่มจาก ถนนสุขุมวิท กม. 0 (แถวทางด่วนเพลินจิต)
          ภาคใต้ และ ภาคตะวันตก เริ่มจาก วงเวียนใหญ่
          *****พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ คิดเพิ่มอีก 5,500 บาท


สรุปค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้ต้องจ่ายในการบริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ภาคธุรกิจ คือ

               1. ค่าสมาชิกรายปี 10,000 บาท ( จ่ายเมื่อเริ่มว่าจ้าง ซึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ส่งลูกหนี้ได้ไม่จำกัด และเราจะทำงานให้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ)

               
2. ค่าจ้าง (Commission) ตามตารางด้านบน ( จ่ายเมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วในแต่ละงวด) 


               3. กรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบลูกหนี้ที่ต่างจังหวัด (กรณีนี้ ทางเราจะขออนุญาต จากทางเจ้าหนี้ก่อนทุกครั้ง จ่ายตามตารางการเดินทางด้านบน)
               *** หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์


ขั้นตอนการทำงานของทีมปฏิบัติการทวงหนี้

               1. ทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากท่าน และหาข้อมูลของต่างๆ ลูกหนี้เพิ่มเติม เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
               2. ทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ติดต่อลูกหนี้ ตั้งแต่การโทรศัพท์, ส่งอีเมลล์, ส่งจดหมายแจ้งการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้, ตลอดจนการเดินทางไปพบลูกหนี้ เพื่อทำการเจรจาให้ลูกหนี้ทำการชำระหนี้ โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสม
               3. ทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ทำการประเมินสภาพกิจการ ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
               4. ทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ทำการประสานงานกับเจ้าหนี้ในการเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้ของลูกหนี้ ภายใต้ความพึงพอใจของเจ้าหนี้เป็นสำคัญ
               5. สรุปรายงานความคืบหน้าในการตามหนี้ของลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ทราบ
               6. ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ จะทำการประเมินความคุ้มค่าในการฟ้องร้องดำเนินดคี สรุปส่งให้เจ้าหนี้

ระยะเวลาในการดำเนินการเร่งรัดหนี้สิน
ระยะเวลาในการปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน

ระยะเวลา (นับจากรับงาน)

รายละเอียด
วันที่ 1 รับงานจากลูกค้า เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบวางบิล ใบส่งของ หรือหลักฐานอื่นๆ
วันที่ 2 ส่งงานให้กับทีมปฏิบัติการ
วันที่ 3 ทีมปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร เริ่มดำเนินการติดตามทวงถาม เช่น การติดต่อลูหนี้ การส่งจดหมายทวงถามหนี้ การเจรจากับลูกหนี้
วันที่ 30 ทีมปฏิบัติการจัดทำรายงานการทวงถามหนี้
วันที่ 45 ทีมปฏิบัติการจัดทำรายผลความคืบหน้า
วันที่ 60 ทีมปฏิบัติการจัดทำรายผลความคืบหน้า
วันที่ 75 ทีมปฏิบัติการจัดทำรายผลความคืบหน้า
วันที่ 90 ทีมปฏิบัติการสรุปผลการทวงถามหนี้
- ลูกหนี้ชำระหนี้
- ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ แนะนำให้ปิดงาน
- ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ไม่ยอมชำระหนี้ แนะนำให้ฟ้องร้องดำเนินคดี


งานฟ้องคดี

               งานฟ้องคดีในศาลชั้นต้น เป็นขั้นตอนในการดำเนินการฟ้องคดีและดำเนินคดีกับลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้จากการบริการ ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สินของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด แล้ว ซึ่งเราได้ทำการประเมินแล้วว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ และเจ้าหนี้เห็นชอบให้ทำการฟ้องคดีในศาลชั้นต้น


ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการฟ้องคดีในศาลชั้นต้น
จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง (บาท) ค่าใช้จ่าย (บาท)
1-100,000 A
100,001-300,000 B
300,001-500,000 C
500,001-1,000,000 D
1,000,001-3,000,000 E
3,000,001-5,000,000 F
5,000,001-10,000,000 G
ตั้งแต่ 10,000,001 ขึ้นไป H


               หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์

 

              เงื่อนไขการดำเนินการ

               1. อัตราค่าใช้จ่ายของงานฟ้องคดีตามตารางด้านบนนี้ ใช้ในกรณีคดีแพ่งเท่านั้นและเป็นคดีแพ่งที่ไม่มีข้อยุ่งยาก หรือคดีแพ่งที่มีเอกสารมัดลูกหนี้ โดยศาลไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมาย เช่น คดีฟ้องกู้ยืมเงิน คดีฟ้องแพ่งตามตั๋วเงินหรือเช็ค

               2. หากเป็นพวกคดีซื้อขาย หรือผิดสัญญาจ้างทำของ หรืออื่นๆ นั้น หรือคดีอื่นๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จะเป็นการตกลงเป็นรายคดี
               3. อัตราค่าใช้จ่ายในตารางมีผลใช้กับการดำเนินคดีในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น
การฟ้องดำเนินคดีในจังหวัดอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก ตามความเป็นจริง
              4. ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล (ค่าฤชาธรรมเนียม/ค่าขึ้นศาล) ที่ต้องวางชำระ ดังนี้
                  - ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท(คดีศาลแขวง)
                  - ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง เกิน 300,000 แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท  ร้อยละ 2 บาท แต่เสียไม่เกิน 200,000 บาท
                  - ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทแรก ให้เสียในอัตราร้อยละ 0.1 บาท  

               5. ค่าใช้จ่ายนี้ จะต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากการอนุมัติการฟ้องคดี
               กรณีมีการดำเนินคดีต่อเนื่องในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลฎีกา ซึ่งเป็นกรณีต่อเนื่องจากที่ดำเนินคดีในศาลชั้นต้น จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น
          
              ค่าจ้างดำเนินคดี

              ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ หลังจากที่ได้ทำการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ตามตารางค่าใช้จ่ายด้านล่างนี้

จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง (บาท) ค่าจ้างดำเนินคดี (เปอร์เซ็นต์)
1-200,000 A
200,001-500,000 B
500,001-3,000,000 C
3,000,001-5,000,000 D
5,000,001-10,000,000 E
ตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป F


               เงื่อนไขการจ่ายเงิน : ค่าจ้างดำเนินคดี จะเรียกเก็บเมื่อลูกค้าได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้แล้ว ในแต่ละงวด

               หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์

 

งานสืบทรัพย์


               การสืบทรัพย์ เป็นงานสำคัญและยากที่สุด ในการที่จะทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ ( ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา )


               การดำเนินการ
               1. คัดทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาของลูกหนี้
               2. จัดทำแผนที่การเดินทางไปบ้านลูกหนี้ และถ่ายภาพประกอบ
               3. สืบหาสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้ จัดทำแผนที่ และถ่ายภาพประกอบ
               4. สืบหาการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น การครอบครองรถยนต์ การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น


ค่าใช้จ่ายในการสืบทรัพย์
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการสืบทรัพย์ (คดีใหม่จากภายนอก) A
ค่าใช้จ่ายในการสืบทรัพย์ (คดีที่ต่อเนื่องจากการฟ้องของทางบริษัทฯ) B
ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก (กรณีต่างจังหวัด) C


               หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์


งานบังคับคดี

               การบังคับคดี เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการสืบทรัพย์แล้ว พบว่าลูกหนี้หรือจำเลยมีทรัพย์สินอยู่ในความครอบครอง ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของจำเลย ตลอดจนดูแลเรื่องการขายทอดตลาด เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา


ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตั้งเรื่องบังคับคดี A
ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี B
ค่าใช้จ่ายในการยึด/อายัด (คิดค่าใช้จ่ายเป็นเที่ยวละ) C
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์ D
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด (คิดค่าใช้จ่ายเป็นเที่ยวละ) E
ค่าใช้จ่ายในการฝากทรัพย์ (ถ้ามี) F
ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก (กรณีต่างจังหวัด) G


          หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์       

              

               ค่าจ้างในการบังคับคดี

               ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ หลังจากที่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ตามตารางค่าใช้จ่ายด้านล่างนี้

ยอดหนี้ที่ทำการบังคับคดี (บาท)
ค่าจ้างบังคับคดี (เปอร์เซ็นต์)
1-200,000 A
200,001-500,000 B
500,001-3,000,000 C
3,000,001-5,000,000 D
5,000,001-10,000,000 E
ตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป F


               เงื่อนไขการจ่ายเงิน : ค่าจ้างดำเนินคดี จะเรียกเก็บเมื่อลูกค้าได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้แล้ว
               หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์


            


               กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 081-9151522 , 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่  (คลิกที่นี่)


รับ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินมืออาชีพ

                บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการด้าน นักสืบเอกชนและกฎหมายแบบครบวงจร ซึ่งทำให้สามารถที่ให้บริการด้าน ทวงหนี้ เร่งรัดติดตามหนี้สินแบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ เร่งรัดติดตามหนี้สิน โดยมีการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่

               1. การ รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ตั้งแต่ การโทรศัพท์ทวงถามหนี้, การส่งจดหมายทวงหนี้ ตลอดจน การทวงหนี้ภาคสนาม โดยการเดินทางไปพบกับลูกหนี้ ตามภูมิลำเนา ที่พักอาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบการของลูกหนี้ เพื่อเจรจาให้ชดใช้หนี้ และประเมินความสามารถในการใช้หนี้ของลูกหนี้
               2. การฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาล ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา
               3. การแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหนี้ต่อพนักงานสอบสวน ( ในความผิดฐาน ยักยอก ฉ้อโกง ลักทรัพย์นายจ้าง โกงเจ้าหนี้ ความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ เป็นต้น )
               4. การสืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ตามหมายจับ ทำการจับกุมส่งศาลเพื่อทำการดำเนินคดีต่อไป
               5. การสืบทรัพย์ เป็นการสืบหาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้ คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งสังหาริมทัพย์ อสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝากธนาคาร ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิทธิเรียกร้องต่างๆ เพื่อใช้ในการบังคับคดี ต่อไป
               6. การบังคับคดี เป็นขั้นตอนในการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ เพื่อมาจำหน่าย นำเงินที่ได้ส่งให้เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย
               ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย หากท่านต้องการอ่านพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ คลิกที่นี่


ขอบเขตการบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน
               -หนี้เงินกู้ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้โดยมีสัญญาเงินกู้ หรือไม่มีสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาหมดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย การกู้เงินโดยมีคนค้ำประกัน หรือการกู้เงินโดยไม่มีคนค้ำประกัน แล้วลูกหนี้หรือคนค้ำประกันเงินกู้ให้ลูกหนี้ไม่ยอมชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย หรือตามสัญญาเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้หรือคนค้ำประกันยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้ ตลอดจนกรณีที่ลูกหนี้หรือคนค้ำประกันหลบหนี หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ท่านไม่ได้รับการชำระหนี้
               -การขายสินค้าแบบให้เครดิตลูกค้า โดยการให้ลูกค้าเอาสินค้าไปก่อนแล้วจ่ายเงินที่หลัง แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า ลูกค้ากลับไม่ยอมชำระค่าสินค้าให้ผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกค้าจะยังคงอยู่ที่ภูมิลำเนาหรือบ้านพักเดิม หรือย้ายที่อยู่หลบหนีไป ทำให้ร้านค้าหรือโรงงาน ไม่ได้รับการชำระค่าสินค้า
               -หนี้จากการขายส่งสินค้า การขายส่งส่วนใหญ่ร้านค้า โรงงาน หรือ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจนี้ มักจะให้ลูกค้า ซึ่งก็คือร้านขายปลีก รับสินค้าไปขายก่อน เมื่อขายสินค้าได้แล้ว จึงนำเงินมาชำระค่าสินค้า แต่ร้านค้าปลีกบางรายก็ไม่ยอมชำระค่าสินค้าที่ซื้อมา โดยมีข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆ นานา หรืออาจปิดร้านหนีไปเลย หรือเปลี่ยนสถานที่ประกอบกิจการก็ตาม
               -การวางมัดจำล่วงหน้าหรือสั่งซื้อสินค้า สั่งผลิตสินค้า ไม่ว่าจากทางร้านค้า โรงงาน หรือผู้ผลิตโดยตรง โดยการชำระค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า หรือการจ่ายเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้วไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ การวางมัดจำเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาคาร โรงงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใดๆ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นให้กับผู้ซื้อ การวางมัดจำจ้างให้เขียนแบบบ้าน ออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างบ้าน อาคารต่างๆ โดยเมื่อรับมัดจำไปแล้วไม่ยอมทำงานให้กับผู้ว่าจ้าง
               -ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และบริการต่างๆ เช่น สถาปนิก จิตรกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าต่างๆ (เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานทำรองเท้า โรงงานผลิตมุ้งลวด เหล็กดัด เป็นต้น) เมื่อมีลูกค้าจ้างให้ทำงานให้ เช่น จ้างให้เขียนแบบ จ้างให้วาดภาพ จ้างให้สร้างบ้าน จ้างให้ออกแบบตกแต่งภายใน จ้างให้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จ้างให้ทำรองท้า จ้างให้ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด ตลอดจนจ้างให้ผลิตสินค้าหรือให้บริการชนิดอื่นๆ แต่เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ
               -เช็คเด้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้เช็คฯ อันเป็นความผิดอาญา (เช่น การกู้เงินโดยมีสัญญาเงินกู้และมีการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ การจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า หรือการจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้อื่นใดที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย) หรือการสั่งจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกันเงินกู้ การสั่งจ่ายเช็คเพื่อแลกเงินสด หรือกรณีเช็คขาดอายุความร้องทุกข์ หรือขาดอายุความฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระหนี้นั้นๆ ( อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง )
               -หนี้จากการเล่นแชร์ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดหนี้ประเภทนี้เยอะมาก ทั้งแชร์จากเฟสบุ๊ค แชร์จากไลน์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายให้มาร่วมเล่นแชร์ แล้วหลบหนีไป ( อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง )
               -หนี้จากการเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งพนักงานบริษัทส่วนใหญ่ที่มีปัญหาติดค้างเงินของบริษัท มักจะเป็นพนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายสินค้าพร้อมรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า แล้วไม่นำเงินดังกล่าวมาส่งคืนให้กับทางบริษัท ไม่ว่าจะยังมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทอยู่ หรือออกจากงานไปแล้ว และย้ายที่อยู่เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ตามตัวพบนั่นเอง
               -การเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางแพ่ง เช่น การถูกยักยอก ฉ้อโกง รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ตลอดจนความผิดอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ต้องหา หรือผู้กระทำละเมิดนั้นได้ ไม่ว่าผู้ต้องหานั้นจะถูกจับกุม หรืออยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม และผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง )
               -การเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายแรงงาน เช่น การไม่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าชดเชยต่างๆ (เช่น การถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรือบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน ปิดตัวลง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)
               -การเป็นผู้เสียหายในความผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ แล้วถูกละเมิดโดยการปลอมแลง เลียนแบบ หรือมีการนำไปใช้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ซึ่งทำให้เจ้าของได้รับความเสียหาย อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง )
               -การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่มีการจดทะเบียนแบ่งสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นส่วนอย่างชัดเจนตามกฎหมาย หรือการประกอบกิจการอื่นใด เมื่อธุรกิจนั้นมีกำไรแล้วมีการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่แบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ หรือแย่ที่สุดคือการไม่แบ่งผลประโยชน์ให้เลย (หรือเรียกว่าถูกโกงนั่นเอง)
               -หนี้สินอันมีมูลหนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้สินขาดอายุความ หนี้สินอันเกิดจากการเล่นการพนัน เป็นต้น
               -หนี้สินอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น
               -การสืบหาที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ (อ่านรายละเอียด)
               -การสืบสวนติดตามจับกุมลูกหนี้ตามหมายจับ (อ่านรายละเอียด)


 อัตราค่าบริการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

               1.ก่อน เริ่มงานทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งค่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกหนี้ เช่น รูปพรรณสัณฐาน ภูมิลำเนา ที่พักอาศัยในปัจจุบัน ค่าหนังสือทวงถามลูกหนี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของทีมงานเร่งรัดหนี้สินในการเดินทางไปทวงหนี้ โดยคิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามความยากง่ายในแต่ละคดี เช่น มูลหนี้ ภูมิลำเนาและที่พักอาศัยปัจจุบันของลูกหนี้และคนค้ำประกัน ( จำนวน 10,000 บาท )
               2.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะทำหนังสือสัญญาว่าจ้างเร่งรัดติดตามหนี้สิน และหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ท่าน หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทำการมอบอำนาจให้ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินกับลูกหนี้ของท่าน
               3.ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด มีระยะเวลาการดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินลูกหนี้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับงาน โดยมีการแจ้งรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะได้ทำการประเมินความป็นไปได้ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านตัดสินใจในการดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
               4.เมื่อทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด ได้ดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ให้ลูกหนี้ของท่านชำระหนี้ให้แก่ท่าน หรือทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด มีการดำเนินการอื่นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับชำระหนี้ เมื่อท่านได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้หรือตัวแทนลูกหนี้แล้ว ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะ คิดค่าจ้าง (รางวัล) จากท่านอีก ตามตารางค่าคอมมิชั่นที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วขณะที่ทำสัญญาว่าจ้าง
               5.ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด จะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่อง การ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง
               6.ในการดำเนินการ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน จากลูกหนี้ นั้นเป็นการดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยทนายความ และทีมงานเร่งรัดหนี้สินมืออาชีพของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะดำเนินการทุกวิธีในการเร่งรัดหนี้สินในกรอบของกฎหมาย เพื่อให้ท่านได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ให้มากที่สุด        
               การให้คำปรึกษาหรือการวางแผนการปฏิบัติงานในเรื่อง การ ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ร่วมกับลูกค้านอกสถานที่ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาพบพนักงานเร่งรัดหนี้สินของบริษัทฯ ยังที่ทำการของบริษัทฯ และต้องการให้พนักงานของบริษัทฯ เดินทางไปพบท่านตามสถานที่และเวลาที่ท่านสะดวก ทางบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด คิดค่าเดินทางดังนี้
                    -ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการครั้งละ 2,000 บาท
                    -ในพื้นที่ต่างจังหวัด คิดค่าบริการตามที่บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด กำหนดดังนี้
                ระยะทางไม่เกิน        100 กม.                       คิดค่าเดินทาง       1,500 บาท
                ระยะทางตั้งแต่         101-150 กม.                 คิดค่าเดินทาง       2,000 บาท

                ระยะทางตั้งแต่         151-300 กม.                 คิดค่าเดินทาง       2,500 บาท    

                ระยะทางตั้งแต่         301-500 กม.                 คิดค่าเดินทาง       3,000 บาท
                ระยะทางตั้งแต่         500 กม. ขึ้นไป               คิดค่าเดินทาง       3,500 บาท


               ** ส่วน ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมาพบกับพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ณ ที่ทำการของบริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด หรือโทรศัพท์ มาปรึกษาหรือวางแผนในการปฏิบัติงาน เราให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด**                กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 081-9151522, 090-0700080 email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่
  (คลิกที่นี่)


บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 20 ห้อง 174 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2022 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view