หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เมนู

 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์
และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. ๒๕๖๐

________________


               โดยที่เป็นการสมควรกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


               ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอน การแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐”


               ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


               ข้อ ๓ ในประกาศนี้
               “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มี

การกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
               “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดา ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
               “ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
               “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
               (๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน โดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ ของบุคคลอื่น
               (๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
               “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ใหบ้ ริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
 
               ข้อ ๔ หากผู้ให้บริการดังต่อไปนี้พิสูจน์ได้ว่า ตนได้ปฏิบัติตามประกาศ ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษฐานให้ความร่วมมือ ให้ความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ อันเป็นการ กระทําความผิดตามมาตรา ๑๕
               (๑) ผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง (Intermediary) ซึ่งให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือบริการอํานวยความสะดวกในการส่งผ่าน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต (routing) หรือจัดให้บริการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Transitory Communication - mere conduit) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ ๕
                    (ก) เป็นผู้ให้บริการที่ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามปกติธุระโดยการดําเนินการหรือ ควบคุมการรับส่ง กระทําโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ
                    (ข) เป็นผู้ให้บริการที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือให้บริการอํานวยความสะดวกในการ ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต หรือการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพ่ือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ (Hosting) ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเกิดจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมาตรการทางเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์ (Automatic technical process) ซึ่งผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สั่งการโดย ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้กําหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลเพ่ือทําการรับส่งหรือประมวลผล ข้อมูลดังกล่าว
                    (ค) เป็นผู้ให้บริการที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูล ที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เป็นเพียงการให้บริการที่ดําเนินการผ่านระบบตอบรับคําสั่งอัตโนมัติ โดยทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น
                    (ง) เป็นผู้ให้บริการที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเนื้อหาของข้อมูลดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นเพียงสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลเฉพาะคราวหรือเก็บ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงชั่วคราว (Transient storage) เท่าที่จําเป็นเพื่อให้การรับส่งข้อมูลสามารถ กระทําได้เท่านั้น โดยผู้ให้บริการไม่ได้การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลเก็บไว้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการของตนในลักษณะที่บุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในภายหลัง
                    (จ) เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลนั้น
               (๒) ผู้ให้บริการที่เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราว (system caching) ในระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ดําเนินการตามขอ้ ๕
                    (ก) เป็นการให้บริการรับ - ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ดูแลควบคุม การส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ
                    (ข) เป็นการให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เพื่อให้สามารถเก็บพักข้อมูลได้
                    (ค) เป็นการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการไม่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
                    ในการให้บริการจัดเก็บและพักข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบชั่วคราวนั้น ผู้ให้บริการ ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
                    (ก) ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูล
                    (ข) ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลได้

               (๓) ผู้ให้บริการซึ่งเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (Information Residing on systems or network at direction of users) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ ๕

                    (ก) เป็นการให้บริการที่ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก
                    (ข) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                    (ค) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๔ ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี้โดยทันที
               (๔) ผู้ให้บริการทางเทคนิคเพื่อเป็นที่ตั้งหรือที่พักของแหล่งข้อมูล (Information Location Tools)
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ ๕
                    (ก) ผู้ให้บริการต้องไม่มีการเชื่อมต่อ (Linking) ไปยังข้อมูลที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลภายนอกด้วยตนเอง
                    (ข) ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก
                    (ค) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                    (ง) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๔ ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี้โดยทันที
               (๕) ผู้ให้บริการที่ไม่ได้ระบุไว้ใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งให้บริการแก่บุคคลอื่นในการ เข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อ ๕
 
               ข้อ ๕ ผู้ให้บริการตามข้อ ๔ ที่พิสูจน์ว่าตนได้จัดเตรียมมาตรการดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งเตือน และระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๕
               (๑) ขั้นตอนการแจ้งเตือน
               ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการแจ้งเตือนโดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือน (Take Down Notice) เป็นลายลักษณ์อักษรโดยดําเนินการในทางเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ เพื่อแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ให้บริการระงับ การแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ของตน โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวของผู้ให้บริการต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้บุคคลทั่วไปทราบ
                    (ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ
                    (ข) แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก แจ้งผู้ให้บริการเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย โดยแบบฟอร์ม ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                         ๑) รายละเอียด ชื่อนามสกุล ท่ีอยู่ ของผู้ร้องเรียนรวมถึงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
                         ๒) รายละเอียดข้อมูลของการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
                         ๓) รายละเอียด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ให้บริการ อาทิ ชื่อของผู้ให้บริการ ที่อยู่ของผู้ให้บริการ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารของผู้ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ หรือวิธีการหรือช่องทางใด ๆ ที่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้
                         ๔) รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก
                         ๕) คํารับรองว่าข้อความท่ีแจ้งดังกล่าวเป็นความจริง

               (๒) การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการ
               ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
                    (ก) ลงบันทึกประจําวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔ รายละเอียดของผู้ให้บริการ รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดดังกล่าว และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
                    (ข) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔ ต่อผู้ให้บริการ โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตาม (๑) (ข) พร้อมยื่นเอกสาร หลักฐานตาม (๒) (ก) รวมทั้งเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดหรือหลักฐานอ่ืน ท่ีเกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการ
               (๓) วิธีการระงับหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
               เมื่อผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มในข้อ ๕ (๑) (ข) และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
                    (ก) ดําเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไป โดยทันที
                    (ข) จัดทําสําเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียน ส่งให้กับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการโดยทันที
                    (ค) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตาม ความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภท แต่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลา ที่ระบุดังต่อไปนี้ เพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทําความผิดให้เร็วที่สุด
                         ๑) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้ระงับการแพร่หลาย ข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ ได้รับข้อร้องเรียน
                         ๒) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๓) ให้ระงับ การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
                         ๓) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๔) ให้ระงับ การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
               (๔) การโต้แย้ง
               เจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการทําให้แพร่หลาย อาจโต้แย้งการระงับดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

                    (ก) ลงบันทึกประจําวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการเผยแพร่ ตามมาตรา ๑๔ รายละเอียดของผู้ให้บริการ รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง พร้อมยื่น เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของและความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานอ่นื ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
                    (ข) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนที่ถูกระงับการเผยแพร่ตามมาตรา ๑๔ ต่อผู้ให้บริการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตาม (๔) (ก) รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการ
                    (ค) เมื่อผู้ให้บริการได้รับการโต้แย้งตาม (ข) แล้ว ให้ผู้ให้บริการดําเนินการยกเลิก การระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับ สภาพของการให้บริการแต่ละประเภท
 

               ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
               ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจตั้ง คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาและดําเนินการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


============================================


นักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชน


               บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด บริษัทนักสืบเอกชนผู้ให้บริการด้านงานสืบสวนแบบครบวงจร ให้บริการสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ชู้สาว สืบทรัพย์ (บังคับคดี) สืบหาที่อยู่ สืบจับ ตามหมายจับ สืบหาข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร คู่แข่งธุรกิจ การเดินทาง เข้า-ออก ประเทศไทย สืบหาพยานหลักฐานในคดีแพ่ง คดีอาญา เป็นต้น (อ่านรายละเอียด)


==========================================


          กรณีที่ท่านมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด
เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 081-9151522, 090-0700080  email: skyinterlegal@gmail.com , ดูแผนที่ (คลิกที่นี่)บริษัท สกายอินเตอร์เนชั่นแนลลีกัล จำกัด 
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-9151522, 090-0700080            E-mail : skyinterlegal@gmail.com           Facebook : Skyinterlegal
Copyright 2011-2020 Sky International Legal Co.,Ltd. All rights reserved.
 
  
view